Podmínky soutěže

Pravidla soutěže

„TOP vinařský cíl“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „TOP vinařský cíl“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky.

  1. Organizátor soutěže a technický správce

Organizátorem soutěže je společnost Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky,

603 00 Brno, IČ: 292 39 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719 (dále jen „Organizátor“).

Společnost Q2 Interactive s.r.o., se sídlem Bayerova 799/30, 60200 Brno, IČ: 28268628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57567, poskytuje technický servis hlasovacího systému (dále jen „Technický správce“).

  1. Doba a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu ode dne 1. 6. 2017 0:00 hodin do dne 30. 9. 2017 24:00 hodin na území České republiky (dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).

  1. Soutěž o nejlepší vinařský cíl ročníku 2017 (TOP vinařský cíl 2017)

Do soutěže jsou zařazena zařízení, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek (dále jen „Účastníci soutěže“) :

1. Zařízení, které splňuje kritéria Certifikace vinařské turistiky NVC alespoň v jedné z kategorií:

Producent vína registrovaný na VF a ÚKZÚZ, který prodává alespoň část vína s rozhodnutím o zatřídění od SZPI, nabízí maloprodej vlastního vína přímo ze sklepa, firemní prodejny nebo jiného vhodného objektu. Vína v nabídce daného producenta musí pocházet výhradně z hroznů vypěstovaných v ČR. Případnému návštěvníkovi zaručí certifikace zejména možnost prohlídky technologie výroby nebo vinic, ochutnání vyráběných vín, a to z vyhovujících skleniček, a koupi kvalitních lahvových vín.

2. Zařízení je nominováno odbornými garanty projektu s názvem „Top vinařský cíl“ na základě jejich osobní dobré zkušenosti a splnění základního kritéria – zážitek pro návštěvníka spojený s vínem. Tým odborných garantů tvoří : Ivo Dvořák, sommelier, Juraj Flamik, expert na vinařskou turistiku, Michal Šetka, šéfredaktor časopisu Wine & Degustation, Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D, expert na vinařskou architekturu, Mgr. Pavel Uretšlégr, manažer vzdělávání Vinařského Institutu, Michael Lapčík, novinář, PhDr. Martin Procházka, sommelier a lektor, Richard Süss, sommelier. Na nominaci zařízení se musí shodnout minimálně dva odborní garanti. Tým odborných garantů může být kdykoliv po dobu trvání soutěže rozšířen o další odborníky dle uvážení organizátora.

O vítězi Soutěže rozhoduje svými hlasy široká veřejnost – návštěvníci a turisté (dále jen „Hlasující“) na základě na základě své dobré osobní zkušenosti nebo na základě nabídky služeb Účastníků soutěže, které je oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili.

Účastníci soutěže mají svůj profil vystaven na stránkách Soutěže dostupných z následující internetové adresy (URL): www.topvinarsky­cil.cz (dále jen „Internetové stránky soutěže“)

Hlasující z řad laické veřejnosti mohou udělit hlas Účastníkům soutěže pomocí hlasovacího systému na umístěného na Internetových stránkách soutěže.

Jednomu Účastníku soutěže může Hlasující udělit jeden hlas. Svůj hlas může Hlasující udělit neomezenému počtu Účastníků soutěže.

Absolutní vítěz Soutěže

Absolutním vítězem Soutěže a držitelem ocenění „vítěz TOP vinařský cíl 2017“ se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání Soutěže obdrží nejvíce soutěžních hlasů od Hlasujících.

Další výherci Soutěže:

druhé místo a ocenění „stříbrný TOP vinařský cíl 2016“, tím se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání soutěže obdrží druhý nejvyšší počet soutěžních hlasů.

třetí místo a ocenění „bronzový TOP vinařský cíl 2016“, tím se stává ten Účastník soutěže, který v Době trvání soutěže obdrží třetí nejvyšší počet soutěžních hlasů.

Cena Národního vinařského centra.

Držitel tohoto ocenění je vybírán ze všech účastníků, kteří byli do Soutěže zařazeni na základě Certifikace vinařské turistiky NVC. Držitelem tohoto ocenění je Účastník soutěže s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je toto zařízení současně absolutním vítězem nebo získá druhé či třetí místo v Soutěži o nejlepší TOP vinařský cíl 2016, obdrží tuto cenu certifikované zařízení s dalším nejvyšším počtem hlasů za těmito zařízeními.

Absolutní vítěz, Účastníci soutěže na druhém a třetím místě a držitel Ceny Národního vinařského centra, budou informováni Organizátorem soutěže a bude jim předána cena a diplom a manuál k užívání označení vítěze soutěže „TOP vinařský cíl 2017“ v rámci slavnostního vyhlášení výsledků dne 12. 10. 2017 v Lednici.

Pokud se stane jeden Účastník třikrát Absolutním vítězem soutěže, je mu udělen titul „Zlatý TOP vinařský cíl“ a je vyřazen z dalších ročníků soutěže.

  1. Soutěž pro hlasující

Hlasujícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Z hlasování v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže a Technického správce, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Hlasujících či jiné osoby, která dopomohla danému Hlasujícímu k získání výhry.

Soutěže se Hlasující zúčastní tím způsobem, že odešle v Době konání soutěže soutěžní hlas některému z Účastníků soutěže, kteří jsou zařazeni do hlasování v Soutěži a mají svůj profil vystaven na Internetových stránkách soutěže.

Soutěžní hlas může Hlasující udělit vyplněním hlasovacího formuláře na Internetových stránkách soutěže a jeho odesláním do hlasovacího systému kliknutím na tlačítko „udělit hlas“.

V hlasovacím formuláři je Hlasující povinen vyplnit svůj e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke kontaktu Organizátora v případě Výhry a také k ověření platnosti soutěžního hlasu.

Jednomu Účastníku soutěže může udělit Hlasující za Dobu konání Soutěže maximálně jeden soutěžní hlas. Hlasující však může tento jeden soutěžní hlas udělit libovolnému počtu Účastníků soutěže.

V případě, že by Hlasující udělil více hlasů jednomu ze zařazených Účastníků soutěže, bude ze Soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak je pro vyloučení ze Soutěže důvodem jakékoli manipulování s přidělováním hlasů, tj. např. opakované hlasování pro shodného Účastníka soutěže z různých e-mailových adres jednoho Hlasujícího. V této souvislosti si Organizátor vyhrazuje právo jakékoli kontroly udělených hlasů, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol hlasů z emailových adres a z telefonních čísel, ve vztahu k jejich odesílatelům.

Organizátor a Technický správce jsou oprávněni v průběhu hlasování kdykoliv ověřovat platnost e-mailové adresy a telefonního čísla, které Hlasující vyplnil do hlasovacího formuláře. Pokud bude e-mailová adresa nebo telefonní číslo neplatné, bude tento soutěžní hlas vyřazen ze Soutěže bez nároku na výhru.

Organizátor a Technický správce jsou oprávněni prověřit a vyřadit ze Soutěže bez nároku na výhru Soutěžní hlasy, pokud přijde více než deset Soutěžních hlasů pro jedno vinařství z jedné IP adresy počítače nebo z jednoho ID telefonu. Při jakékoli pochybnosti či nekalém nebo podvodném jednání budou všechny takovéto hlasy bez náhrady vyloučeny.

  1. Výhry pro Hlasující

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v Soutěži pro Hlasující je výpůjčka vozu Mercedes-Benz třídy V na jeden měsíc. Mercedes-Benz se zavazuje zapůjčit vítězi soutěže vůz třídy V na 30 dní. Místo výpůjčky i místo vrácení vozu je stanoveno na sídlo společnosti Mercedes-Benz – Daimlerova 2, Praha 4. Termín výpůjčky bude stanoven na základě dohody mezi výhercem a společností Mercedes-Benz. Zápůjčka musí proběhnout v roce 2016 nebo 2017. Výherce obdrží vůz s plnou nádrží paliva a je povinen ho vrátit minimálně s ¼ nádrží paliva. Maximální nájezd km za zápůjčku činí 3.000 km. Vůz bude předán na základě smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu. Výherce je povinen dodržovat „všeobecné podmínky výpůjčky vozidel“ stanovené společností Mercedes-Benz. Hlavní výhry získají Hlasující, jejichž soutěžní hlas bude určen Organizátorem jako vítězný (dále jen „Vítězný hlas“).

Vítězné hlasy budou určeny ze všech platných soutěžních hlasů doručených do hlasovacího systému během Doby konání soutěže. Soutěžní hlasy jsou seřazeny dle času přijetí hlasovacím systémem a každému doručenému Soutěžnímu hlasu je přiřazeno unikátní pořadové číslo.

Vítězným hlasem bude v pořadí soutěžní hlas číslo 7777. Soutěžní hlasy budou počítány od posledního platného Soutěžního hlasu přijatého hlasovacím systémem.

Pokud bude přijato méně než 7777 platných soutěžních hlasů, bude Vítězným hlasem v pořadí 777. soutěžní hlas počítaný od posledního platného soutěžního hlasu přijatého hlasovacím systémem.

Pokud bude přijato méně než 777 platných soutěžních hlasů, bude Vítězným hlasem v pořadí 77. Soutěžní hlas počítaný od posledního platného soutěžního hlasu přijatého hlasovacím systémem.

Další výhry

Sada vín v hodnotě 10.000,–Kč od Wineplanet.cz – výherce obdrží sadu vín vybranou Wineplanet.cz, tato bude po dobu soutěže ke shlédnutí na www.wineplanet.cz.

Korunní – Voda vhodná k vínu na celý rok – 730 ks minerální vody 1,5l (122 balení) – individuální distribuce po domluvě s Korunní (dle lokality a možnosti uskladnění u výherce)

1 x Sommeliérský kurz Vinařského institutu „Základy sommeliérství, vína a vinařství ČR“ – podrobná specifikace na www.vinarskyinstitut.cz

1 x sada vín TOP sommeliarský výběr dle výběru výherce – podrobná specifikace na www.topsommelierskyvyber.cz

4 x vstup do Salonu vín ve Valticích a dárkový balíček Salonu vín

4 x Vstupenka na Festival otevřených sklepů

Výherci jednotlivých dalších výher budou určeni ze všech platných soutěžních hlasů doručených do hlasovacího systému během Doby konání soutěže. Soutěžní hlasy jsou seřazeny dle času přijetí do systému a každému doručenému soutěžnímu hlasu v daném soutěžním týdnu je přiřazeno unikátní pořadové číslo.

Výhru v podobě sady vín v hodnotě 10.000,–Kč od Wineplanet.cz získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 6666. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 6666 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 666. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 666 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 66. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Korunní – Vody vhodné k vínu na celý rok získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 5555. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 5555 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 555. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 555 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 55. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě Sommeliérského kurzu Vinařského institutu „Základy sommeliérství, vína a vinařství ČR“ získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 4444. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 4444 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 444. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 444 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 44. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě sady vín TOP sommelierský výběr získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 8888. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 8888 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 888. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 888 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získá Hlasující, jehož soutěžní hlas bude v pořadí 88. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému.

Výhru v podobě vstupu do Salonu vín ve Valticích a dárkový balíček salonu vín získávají Hlasující, jejichž outěžní hlasy budou v pořadí 3333., 3334., 3335., 3336. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 3333 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 333., 334., 335., 336. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu. Pokud bude přijato méně než 333 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 33., 34., 35., 36. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu.

Výhru v podobě Vstupenek na Festival otevřených sklepů získávají Hlasující, jejichž Soutěžní hlasy budou v pořadí 2222., 2223., 2224., 2225. doručeným soutěžním hlasem počítaným od posledního řádně přijatého platného Soutěžního hlasu do systému. Pokud bude přijato méně než 2222 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 222., 223., 224., 225. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu. Pokud bude přijato méně než 222 platných soutěžních hlasů, tuto výhru získávají Hlasující, jejichž soutěžní hlas byl doručen do hlasovacího systému jako 22., 23., 24., 25. v pořadí počítáno od posledního přijatého platného soutěžního hlasu.

Výherci budou kontaktováni pověřenou osobou Organizátora, a to na telefonním čísle a e-mailu, které vyplnil do hlasovacího formuláře.

Organizátor je oprávněn ověřit identitu Hlasujícího při předávání výhry.

Výherce je povinen si převzít výhru v místě a v čase domluveném s Organizátorem.

V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem sjednaných pokynů, či se výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora.

V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na výhru, použije se pro určení oprávněného výherce kritérium, kdo je oprávněným uživatelem telefonního čísla, které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři. V případě, že toto rozlišení nebude dostačující, bude výhra předána tomu, kdo Organizátorovi předloží SIM kartu k telefonnímu číslu, které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje Hlasující souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži a/nebo účastí v hlasování souhlasí Účastník a Hlasující se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Vinařský Institut s.r.o., IČ: 292 39 257, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen, a dále pro marketingové účely Společnosti a generálního partnera Soutěže, společnosti Mercedes – Benz Česká republika s.r.o. Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 48024562, hlavního partnera CORNER TRADE CZ s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ : 29355761 soutěže (provozovatele Wineplanet.cz), hlavního partnera Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77, PSČ 363 01, IČ: 18226990, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické for­mě.

Hlasující výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Hlasujících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

  1. Všeobecné podmínky

Organizátor ani Technický správce nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání soutěžních hlasů před koncem Doby konání soutěže dle těchto pravidel, a proto pro Hlasující využívající jeho služeb skončí možnost účasti v Soutěži tímto okamžikem.

Hlasující se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži či hlasováním v Soutěži.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Hlasujícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Za takové jednání bude považováno také ovlivňování Hlasujících ze strany Účastníka soutěže příslibem odměny (finanční či materiální) za udělení hlasu, což je v přímém rozporu s pravidly soutěže bodem 3., kdy Hlasující udělují hlas výhradně na základě své dobré zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb nebo na základě nabídky služeb, které je oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili. V případě zjištění takového jednání ze strany Účastníka soutěže budou Organizátorem odebrány soutěžní hlasy udělené tomuto Účastníku soutěže a to od data zjištění tohoto nekalého jednání.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s hlasováním v soutěži. Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o výhře.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na www.topvinarskycil.cz Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají Účastníci a Hlasující, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže a Hlasujícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na www. topvinarskycil.cz.

V Brně, dne 31. 5. 2017